top of page

Summer camp 2015

In August 2015 we made all the way as Marco Polo did from Venice to court of Kublay Khan. We took a boat across the sea to Jerusalem, visited Armenia and Persia, saw reclining Budha in Afganistan, traveled through Pamir Peak and Taklamakan Desert until we reached the rich court of Mongolian Empire. During the journey every child was making its own diary. We tried Persian illumination, designed our own paper money and created a golden paiza – passport in the 13th century. Strange creature in the desert (engraving in the foam) – Marco Polo met many strange animals he has not seen before. Camels in the desert – we were using real spices so Muddum smelled like Arabic spice shop. Mongolian horses made out of clay and a lion which is still on the St. Mark’s Square. We challenged ourselves and tried to build Mongolian yurt and clay minarets. Portrait of the big Kublay Khan (tempera) All together we built famous Marco Polo Bridge in Beijing

V srpnu 2015 jsme cestovali po stopách Marka Pola z Benátek až na Kublajchánův dvůr. Plavili jsme se přes moře do Jeruzaléma, navštívili jsme Arménii a Persii, viděli ležícího Budhu v Afganistánu, cestovali přes Pamir a Taklamakan poušť, až jsme se dostali na bohatý dvůr Mongolského impéria. Během cesty si každé dítě vytvářelo svůj deník. Zkusili jsme perskou iluminaci, navrhli své vlastní papírové peníze a vyrobili zlatou paizu – pas ve 13. století. Podivný tvor v poušti (tisk z pěnové destičky) – Marco Polo potkal po cestě mnoho divných zvířat, které před tím nikdy neviděl. Velbloudi na poušti – používali jsme opravdové koření, takže to v Muddum vonělo jako na arabském trhu. Mongolští koně vymodelovaní z hlíny a jeden zatoulaný lev z náměstí Svatého Marka. Nebylo úplně jednoduché postavit mongolskou jurtu, ale všechny děti se do toho odvážně pustily. Také jsme vymodelovali minarety. Portrét velkého Kublajchána (tempera) Všichni dohromady jsem postavili most Marka Pola v Pekingu.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page